Arriva Slovensko

Reklamačný poriadok


ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

  1. Účelom tohto reklamačného poriadku je ustanoviť postupy pre prijímanie a vybavovanie reklamácií dopravných kariet vydávaných spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a.s.
  2. Reklamáciu na funkčnosť resp. nefunkčnosť dopravnej karty môže zákazník podať písomne, faxom, prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne v konkrétnej informačnej kancelárii ARRIVA Nové Zámky, a.s. (Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Šaľa, Levice, Šahy), v ktorej bola karta zakúpená, s prihliadnutím na druh reklamácie.
  3. Pri preberaní reklamovanej dopravnej karty vypíše dopravca cestujúcemu reklamačný list a to v dvoch vyhotoveniach. Reklamačný list podpisuje príslušný zamestnanec dopravcu, preberajúci reklamáciu a tiež cestujúci, ktorý dopravnú kartu reklamuje. Jedno podpísané vyhotovenie reklamačného listu si ponechá cestujúci.
  4. Reklamovaná dopravná karta bude zaslaná na odbornú expertízu dodávateľovi kariet a do 30 dní bude reklamácia vybavená. V prípade, ak k nefunkčnosti dopravnej karty nedošlo zavinením cestujúceho a reklamovaná karta je v stanovenej (dvojročnej) záručnej dobe, dopravca cestujúcemu vystaví novú dopravnú kartu.
  5. V prípade, že je technicky možné zistiť finančný zostatok na reklamovanej dopravnej karte priamo v pokladni dopravcu, cestujúcemu bude tento finančný zostatok prevedený na novú dopravnú kartu.
  6. Ak nie je technicky možné zistiť finančný zostatok na reklamovanej dopravnej karte priamo v pokladni dopravcu, cestujúcemu bude tento finančný zostatok prevedený na novú dopravnú kartu, a to po 10-tich pracovných dňoch od uplatnenia reklamácie.
  7. K neuznaniu reklamácie dopravnej karty dôjde v prípade, ak odborná expertíza zo strany dodávateľa zistí akékoľvek mechanické, chemické, tepelné, elektrické resp. elektromagnetické poškodenie dopravnej karty. V takomto prípade bude zákazníkovi doporučené zakúpenie novej dopravnej karty. Ak si zákazník odmietne zakúpiť novú dopravnú kartu, zostatok kreditu mu bude vyplatený v hotovosti a potvrdený výdavkovým pokladničným dokladom.
  8. V prípade straty dopravnej karty, zahlásenia jej straty a následného zablokovania - má cestujúci nárok na vrátenie finančného zostatku z tejto karty, a to maximálne do troch mesiacov od jej zablokovania.
  9. ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych a interných predpisov vykonať zmeny príp. úplne nahradiť tento reklamačný poriadok.
  10. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Ing. Karol Petőcz v.r.
generálny riaditeľ ARRIVA Nové Zámky, a.s.