Arriva Slovensko

Reklamačný poriadok

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

1. Účelom tohto reklamačného poriadku je ustanoviť postupy pre prijímanie a vybavovanie reklamácií čipových kariet vydávaných spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a.s.
2. Reklamáciu na funkčnosť resp. nefunkčnosť čipovej karty môže zákazník podať osobne na obchodnom mieste ARRIVA Nové Zámky, a.s. (Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Šaľa, Levice)
3. Pri preberaní reklamovanej čipovej karty vypíše dopravca cestujúcemu reklamačný list a to v dvoch vyhotoveniach. Reklamačný list podpisuje príslušný zamestnanec dopravcu, preberajúci reklamáciu a tiež cestujúci, ktorý čipovú kartu reklamuje. Jedno podpísané vyhotovenie reklamačného listu si ponechá cestujúci.
4. Reklamovaná čipová karta bude zaslaná na odbornú expertízu dodávateľovi kariet a do 30 dní bude reklamácia vybavená. V prípade, ak k nefunkčnosti čipovej karty nedošlo zavinením cestujúceho a reklamovaná karta je v stanovenej (dvojročnej) záručnej dobe, počas reklamačnej doby poskytne dopravca klientovi (ak o to požiada) ako náhradu reklamačnú čipovú kartu s obmedzenou dobou platnosti. Pokiaľ to stav reklamovanej čipovej karty, umožní, pracovník na obchodnom mieste zrealizuje bezplatne prenos finančného zostatku z reklamovanej čipovej karty na reklamačnú čipovú kartu.
5. V prípade, že je technicky možné zistiť finančný zostatok na reklamovanej čipovej karte priamo na obchodnom mieste dopravcu, cestujúcemu bude tento finančný zostatok prevedený na novú čipovú kartu.
6. Ak nie je technicky možné zistiť finančný zostatok na reklamovanej čipovej karte priamo na obchodnom mieste dopravcu, cestujúcemu bude tento finančný zostatok prevedený na novú čipovú kartu, a to po 10-tich pracovných dňoch od uplatnenia reklamácie.
7. K neuznaniu reklamácie čipovej karty dôjde v prípade, ak odborná expertíza zo strany dodávateľa zistí akékoľvek mechanické, chemické, tepelné, elektrické resp. elektromagnetické poškodenie čipovej karty. V takomto prípade bude zákazníkovi doporučené zakúpenie novej čipovej karty. Ak si zákazník odmietne zakúpiť novú čipovú kartu, zostatok kreditu mu bude vyplatený v hotovosti po odpočítaní manipulačného poplatku spolu s daňovým dokladom.
8. V prípade straty čipovej karty, zahlásenia jej straty a následného zablokovania - má cestujúci nárok na vrátenie finančného zostatku z tejto karty, a to maximálne do troch mesiacov od jej zablokovania.
9. ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť je oprávnená v závislosti od zmien príslušných právnych a interných predpisov vykonať zmeny príp. úplne nahradiť tento reklamačný poriadok.
10. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. marca 2016