Arriva Slovensko

Autoškola

Autoškola

Naša spoločnosť Vám ponúka možnosť získať vodičské oprávnenie pre skupiny: A1, A, B, C, CE, D, T
Taktiež poskytujeme:
- referentské preškolenie vodičov +T
- kurz povinnej základnej kvalifikácie podľa zákona č. 280/2006 Z.z.;

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.
Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.
Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla.
Pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla, zásadami bezpečnej jazdy. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla, ktoré si osvojí pri výučbe na trenažéri.

kontakt:
Štefan Kukučka, vedúci autoškoly
tel.: 0903 413 228
e-mail: autoskola@arriva.sk
Bratislavská cesta, Komárno