Arriva Slovensko

O spoločnosti

O spoločnosti

Profil spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Považská 2, 940 14 Nové Zámky
Slovenská republika
Tel.: +421 35 64 24 180

Dátum založenia:04. 12. 2001
Zapísaná v Obchodnom registri:Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10179/N
Dátum zápisu do obchodného registra:01. 01. 2002
Identifikačné číslo organizácie:36 545 317

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť pod obchodným menom: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť. Naše hlavné sídlo je v meste Nové Zámky a okrem sídla spoločnosti vykonávavame svoju podnikateľskú činnosť v ďalších štyroch dopravných závodoch (Komárno, Levice, Štúrovo a Šaľa).

Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. sa zaraďuje medzi najväčších a najvýznamnejších autobusových dopravcov na Slovensku. Zamestnávame viac ako 400 zamestnancov. Ročne prepravíme viac ako 17 miliónov cestujúcich a náš ročný výkon prevyšuje viac než 17 mil. km. Sme súčasťou systému verejnej autobusovej dopravy na území Slovenskej republiky a máme dominantné postavenie v uspokojovaní prepravných potrieb obyvateľstva na dopravnom trhu prímestskej autobusovej dopravy v Nitrianskom kraji.

Ako dopravca máme významné postavenie taktiež v oblasti nepravidelnej a zmluvnej prepravy. Svojim rozsiahlym vozidlovým parkom vykonávame viac ako 90 prímestských autobusových liniek. Okrem iného (v spolupráci s príslušnými mestami) zabezpečujeme prevádzku mestskej hromadnej dopravy v mestách Nové Zámky, Šurany, Komárno, Štúrovo, Šaľa, Šahy a Levice.

Mimo verejnej autobusovej dopravy poskytuje naša spoločnosť taktiež služby v oblasti tuzemskej i zahraničnej zájazdovej dopravy, a to tak pre organizácie, školské zariadenia, cestovné agentúry ako aj pre súkromné osoby. Ponúkame tiež služby v oblasti reklamy (mobilná reklama).

Z pohľadu bezpečnosti a kvality poskytovaných dopravných služieb zabezpečuje naša spoločnosť pravidelné školenia, lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia svojich vodičov a tiež školenia zamestnancov zamerané na bezpečnosť prepravy (BOZP a PO, Zákon o pracovnom čase a odpočinku vodiča, Zákon o premávke na pozemných komunikáciách a i.).

Našim prioritným cieľom je skvalitňovať poskytované dopravné služby v najvyššej možnej miere. Jedným z krokov k dosiahnutiu ponuky komfortnejších prepravných služieb pre cestujúcu verejnosť je tiež snaha znižovať priemernú vekovú štruktúru nášho vozidlového parku nákupom nových autobusov. Dňa 7.februára 2011 naša spoločnosť úspešne získala Certifikát ISO 9001:2008 v oblasti Medzinárodná a vnútroštátna osobná doprava.

V oblasti kvality služieb patrí naša veľká vďaka bezpochyby práve zamestnancom, ktorí sa snažia svojim prístupom k práci a pracovným výkonom robiť dobré meno spoločnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s. a v neposlednom rade všetkým našim cestujúcim – zákazníkom, v spolupráci a prostredníctvom ktorých sa dozvedáme o našich silných i slabých stránkach a ktorí nám výrazne pomáhajú v našich snahách o neustále zlepšovanie kvality našich služieb.